Za dodavatele INVESTIČNÍCH či FUNKČNÍCH CELKŮ lze v širším slova smyslu považovat každého dodavatele staveb, který dodá všechny součásti stavebního díla na klíč nebo systémového dodavatele IT, který zajistí dodávku síťových prvků, serverů, periferních jednotek, software spod nebo také každý gastronomický provoz, který ze surovin vytvoří konečné jídlo.

Realizování INVESTIČNÍCH nebo FUNKČNÍCH CELKŮ v oboru zdravotnické techniky je specializovaný obor podnikání používaný ve všech vyspělých zdravotnických systémech světa. I česká a evropská legislativa předpokládá takovouto činnost a vytváří v zákonech a předpisech rámce pro její využívání.

Výsledkem této činnosti specializovaných společností jsou dnes řady desítek bezpečně, hospodárně a přiměřeně vybavených oddělení intenzivní péče, operačních sálů, lůžkových oddělení, radiodiagnostických a radioterapeutických oddělení, rehabilitací, centrálních sterilizací …

Společnost MGVIVA a.s. a její pracovní tým disponují zkušenostmi a referencemi, které definují vysokou kvalitu, hodnotu a především vysoký standard poskytované komplexní – funkční služby v dodávkách zdravotnické techniky.

Dodavatel funkčních celků sleduje při dodávce souboru často velmi různorodé zdravotnické technologie (dále jen„ZT“), jejich kompatibilitu se stávajícím a budoucím technickým vybavením zdravotnického zařízení, poskytuje cenné informace z oblasti vývoje, rozvoje a inovace ZT.

Při rozhodovacím procesu zdravotnického zařízení pomáhá a doporučuje výkonově a typově vybrat vhodný zdravotnický prostředek pro plnění příslušné poskytované zdravotnické péče (stejně nehospodárné je pořizovat výkonově či generačně podceněný přístroj jako pořizovat přístroj výkonově překračující léčebné cíle zdravotnického zařízení).

Mezi závazné ukazatele těchto investičních akcí realizovaných z veřejných prostředků patří dodržení časového plánu realizace díla. Při realizaci dodávky ZT formou funkčních celků přenáší zadavatel na jednoho dodavatel odpovědnost za dodržení časového plánu (harmonogramu) zajištěnou v naprosté většině vysokou sankcí za nedodržení konečného termínu zprovoznění díla (bývá jedním z hodnotících kritérií veřejné zakázky). Zkušený dodavatel funkčních celků je díky týmu kvalifikovaných specialistů a mnohačetným zkušenostem s náročnou realizací zakázek schopen termín realizace díla i v maximální možné míře zkrátit či jakkoliv přizpůsobit aktuální potřebě zadavatele.

Dodávky funkčních celků zdravotnické technologie jsou vysoce sofistikovaná koordinačně náročná činnost vyžadující skloubení logistiky (přeprava na místo určení, přeprava v místě určení, manipulace v prostorách instalace), součinnosti řady stavebních a dalších profesních činností a dodavatelů ZT v čase a prostoru místa instalace, provedení, zdokumentování a s dotčenými orgány projednání řady měření, kalibrací a schválení bezpečného provozu zdravotnických prostředků (hygiena, Státní ústav jaderné bezpečnosti – SÚJB). Běžně dodavatel funkčních celků koordinuje činnost desítek až stovek dodavatelů jednotlivých zdravotnických prostředků.

Práce kvalifikovaného dodavatele funkčních celků obsahuje poradenskou činnost v přípravných fázích záměru, konzultační činnost ve fázi projektové přípravy, realizaci vlastní dodávky funkčního celku a poskytování služeb navazujících na zprovozněný soubor ZT – záruční a pozáruční servis, klinická aplikační školení, workshopy, odborné konference, semináře, kongresy.

Jednoznačnou výhodou funkčních celků je i jednotná a často nadstandardní délka záruky, překračující délku záruky poskytovanou výrobci jednotlivých technologií, na komplexní soubor ZT. V rámci FOLLOW UP nabízí tento dodavatel i opakované přeškolení obsluhy na jednotlivé části ZT dle potřeb uživatele. Finanční stabilita dodavatele funkčních celků představuje pro zadavatele jistotu splnění všech smluvních závazků.

Poradenská a konzultační činnost sleduje zejména bezpečnost, hospodárnost a přiměřenost souboru ZT. Zabývá se přístrojovou kompatibilitou (kompatibilita přístrojů mezi sebou, kompatibilita přístrojů s nemocničním informačním systémem a dalšími IT), technologickou kontinuitou tzn. trvale sleduje rozvoj a inovaci v oboru ZT a doporučuje řešení k udržení maximální aktuálnosti technologií pořizovaných zadavatelem. V rámci typové přiměřenosti pomáhá vyhodnocovat správnou výkonnost zdravotnického prostředku pro efektivní využití ve zdravotnickém zařízení.